نقطه شروع برای کسب موفقیت در بازاریابی الکترونیک مانند راهبرد بازاریابی یا کسب و کار خلق یک فرایند راهبردی است که به خوبی تعریف شده باشد تا اهداف بازاریابی را از طریق ارتباطات بازاریابی پیوندداده و روش هایی را برای کسب اهداف مورد نظر طراحی کند.
چستون و چیفی و همکاران پیشنهاد می‌کنند که تدوین راهبرد بازاریابی الکترونیک باید شامل عناصر و عوامل مشابهی با راهبرد بازاریابی سنتی باشد.برای این منظور می‌توان از مدل SOSTAC که توسط پل اسمیت ارائه شده است استفاده کرد.
این مدل شامل مراحل زیر است:
1. تجزیه و تحلیل موقعیت:در حال حاضر کجا هستیم؟ Situation Analysis
o تجزیه و تحلیل موقعیت
o تجزیه وتحلیل تقاضا
o تحقیقات کیفی مشتریان
o تجزیه و تحلیل رقبا
o جمع آوری اطلاعات مربوط به رقبا
o تجزیه و تحلیل واسطه ها
o ممیزی داخلی بازاریابی
o اثر بخشی کسب و کار
o اثربخشی بازاریابی
2. تعیین اهداف : می خواهیم کجا باشیم؟ Objective
3. تدوین راهبرد : چگونه می خواهیم به وضعیت مطلوب برسیم؟ Strategy
4. تاکتیکها : با چه وسیله‌ای به وضعیت مطلوب می رسیم؟ Tactics
5. اجرا : چه برنامه‌ای داریم؟ Actions
6. کنترل : آیا به اهدافمان دست یافته ایم؟ Control